Контакт и локација

ЛПА » Контакт и локација

ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ПРИХОДА

 

Број телефона: 012/250-840

е-mail: lok.poreskazabari@mts.rs

 

1. Послови утврђивања локалних јавних прихода

2.Послови канцеларијске контроле

3.Послови теренске контроле

4.Послови наплате локалних јавних прихода и порески извршитељ

 

-Марковић Светлана

       e-mail:

       Телефон: 012/250-840

 

5.Послови пореске евиденције и канцеларијски послови

 

-Миловановић Радмила

       e-mail:

     Телефон: 012/250-840

 

-Драган Радуљевић

 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода обавља послове који се односе на:

 • послове локалне пореске администрације, утврђивања изворних прихода општине, послове вођења књиговодства изворних прихода општине, послове канцеларијске и теренске контроле и наплате изворних прихода општине,
 • послове покретања и вођења првостепеног прекршајног поступка за учињене пореске прекршаје из области изворних прихода, послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним управним актима; пружање правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим организационим јединицама локалне пореске администрације;
 • пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава;
 • доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује;
 • евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима;
 • књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода; вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе; примену јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура кодирања података и технику обраде у складу са јединственим информационим системом за локалне јавне приходе; припрему методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода;
 • канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације;
 • обезбеђење наплате пореске обавезе;
 • послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга;
 • покретање поступка стечаја;
 • подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка;
 • достављање извештаја са доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело;
 • давање информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање уверења и потврда и извештавање локалне самоуправе и Пореске управе у вези са локалним јавним приходима;
 • припрему нацрта аката којим се утврђују стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода;